خبرخوان

2019, خرداد

ارتقاء ناپ کامرس به آخرین نسخه منتشر شده
دغدغه بسیاری از مدیران فروشگاه ها به روزرسانی فروشگاه به نسخه آخر است. در اینجا مراحل مورد نیاز برای ارتقاء فروشگاه ناپ کامرس را ذکر می‌کنم